"Screen Saver"

פסטיבל "מתחת לפנס" גבעת חביבה 2017 אוצר - עטר גבע

";שומר מסך"- הוא מיצג המעביר בצילום אונליין סרטנים ירודים מיקרוסקופיים, "Sea monkey", להקרנת ענק. המיצב משחק עם המעברים שבין החיה במציאות – שנמצאת בזויה בתחתית שרשרת המזון, הדימוי המוקרן – המאדיר אותה והצופה- שחווה אותה בשני הממדים ותוהה על מקומו. עוצמת התמונה והדימוי כוחם לבצע היפוכים ומהפכים במציאות ומהווה ביטוי להבנת מהות הקיום האנושי. הפער בין המזעריות של החי במציאות לדימוי הענק באמנות, עובדת על הצופה ובודקת את הקשר בין הטבע, הגוף והטכנולוגיה. האדם זקוק לדימוי של חופש המספק לו את האפשרות להתנתק ולחלום אך באופן פרדוקסלי הדימוי, שיוצר תחושה זו, מקורו בעבודה בדיכוי של חופש. שם העבודה "שומר מסך" מחזק את הפרדוקס ובוחן את התפיסה הדיכוטומית המנגידה את הטבע לתרבות. חקירת הסביבה הטבעית תוך עיסוק במוות וזמן הופכת לפנטזיה של הקרנה מרהיבה המדגישה את היופי והקסם בדברים הקטנים.