HOLD

גלריה 4 תל אביב אוצרת אורית מור 2022

 

התערוכה עוסקת בגופים במצבי אחיזה (HOLD) מול אפשרות של שחרור מוחלט. היא משלבת רדי מייד משתי תערוכות קודמות ויוצרת הקשר חדש בחלל. על הרצפה מונחים שלושה "גופים", אובייקטים פיסוליים, העשויים משני חלקים ("באוהאוס חברתי", אוצרת גליה בר אור, 2019 ). האחד רדי מייד שהוצא מהקשרו והשני נבנה בהתאמה על מנת ליצור שיווי משקל עדין ושברירי כשהאחד תלוי בשני לאיזון. פעולת ההצמדה זה לזה משפיעה על יציבותם הפיזית ומייצרת תחביר פואטי. לצד הפסלים מוצגים שלושה תצלומים שנוצרו במיצב "עליזה" (מוזיאון ינקו דאדא, אוצרת אביטל כץ, 2021). בתוך חלקי סירה, גדולת ממדים, שנתלו מתקרת החלל נוצקה זפת. החומר האורגני ניגר מחורי הסירה במהלך התצוגה ויצר באקראיות גופי צבירה בחלל. צילומי תיעוד התהליך הוגדלו ויצרו "רישומי זפת" מופשטים. בהצבה חדשה זו למיקום הפסלים יש חלק משמעותי בניסוח היחס בינם ובין החלל אליו הוכנסו, כמו אורחים זרים הנצמדים אל הכתלים כדי לא להפריע. מיקומם מתכתב גם עם שם התערוכה ממנה הגיעו, "גופים לא רצוניים".